DMSPlugin

Úvod

Převodový můstek je určen pro autosalony, které používají systém DMS (Dealer Management System). Můstek umožňuje korektně naimportovat soubory exportu DMS (denní a měsíční uzávěrky) a založit vydané faktury, příjmové pokladní doklady, dobropisy, storna a ostatní doklady. Můstek otvírá cestu k implementacím systému Helios Orange pro prodejce vozů Škoda a VW.

Přenos z DMS do Heliosu Orange pomocí pluginu, který importuje soubory vyexportované pomocí účetních uzávěrek ze systému DMS, které obsahují univerzální převodový klíč DMS. Soubor exportu je vždy s datumem poslední uzávěrky v systému DMS ve tvaru FADDMMYY pro dílnu a FANVDDMMYY pro nové vozy. Exporty jsou ve formátu DBF (dBase4). Soubory obsahují položky faktur dílen a faktury za nové vozy. Po importu tohoto souboru jsou v systému Helios zakládány doklady vydaných faktur a dobropisů vydaných do modulu Faktury vydané.

Modul se implementuje pomocí zavedení službových položek. Položky ze systému DMS jsou přiřazeny těmto službovým položkám nad kterými jsou nastavené předkontace. Importované doklady jsou navázány nad patřičné řady dokladu oběhu zboží.

Obsahem stávajícího pluginu jsou tyto přehledy a funkce:

DMS Nastavení

 • Nastavení středisek, která se mají importovat
 • Nastavení dokladů - tzn. které provozovny, kterou řadu dokladů v Heliosu Orange, který nákladový okruh + kontace pro každý druh platby (hotově, převodem, kartou)
 • Nastavení položek z DMS oproti službovým položkám v systému Helios Orange
 • Nastavení nákladových okruhů
 • Nastavení způsobů platby a zda se mají převádět položky s tímto způsobem platby

DMS – importy

 • Importované položky – přehled položek importu
 • Importované soubory, přehled naimportovaných souborů dbf
 • Přehled dokladů

Externí funkce nad přehledem faktur:

 • Import souboru DMS – FA a FANV
 • Vygenerování souhrnného pokladního dokladu nad označenými fakturami

Instalace

Instalaci pluginu je možné provést přes portál Helios Store (viz kap. Instalace pluginu) případně ručně z dodaného instalačního balíčku. Pokud provádíte instalaci ručně je nutné nakopírovat soubory z archivu do adresáře s aplikací Helios Orange a poté spustit import pomocí souboru DMSPlugin.HIM. Po instalaci se v Helios Orange objeví nové soudečky a přehledy viz obrázek:

Konfigurace

Nastavení importu je nutné nastavit. Princip převodu je takový, že se střediska, nákladové okruhy, položky dokladů a dokladové řady z DMS mapují do Helios Orange. Je tedy nutné toto mapování nastavit. Některé číselníky z DMS jsou pevné a memění se, jiné se musí nastavit totožně se systémem DMS.

Provozovny

Import rozlišuje nákladové střediska na dvě úrovně provozovnu a středisko. Z tohoto důvodu je nutné v číselníku Provozovny nastavit všechny převáděné provozovny a střediska, kterým je nutné nastavit přiřazené středisko z organizační struktury v Helios Orange. Střediska, které nejsou nastavené nebudou převáděna.

Provozovna DMS

Číslo - číslo provozovny v DMS

Provozovna - název provozovny

Středisko DMS

Číslo - číslo střediska v DMS

Středisko - název střediska

Helios

Středisko - útvar z organizační struktury v Helios Orange

Doklady

Nastavení převodu dokladových řad. Pro každou provozovnu musí být vygenerován seznam dokladových řad z DMS a tento musí být mapován na řady dokladů v Helios Orange. V přehledu najdete funkci „Generuj doklad pro středisko“, který Vám naplní tento číselník pro příslušnou provozovnu.

DMS

Provozovna - provozovna v DMS pro dokladovou řadu

Druh zakázky - druh zakázky z převodového klíče, needitovatelný

Druh dokladu - druh dokladu z převodového klíče, needitovatelný

Helios - řady dokladů

Řada dokladů - číslo vybrané dokladové řady v Helios Orange

Druh pohybu - druh pohybu zboží

Helios - nákladový okruh

Okruh č. - číslo nákladového okruhu, doplní na hlavičku dokladu při převodu

Okruh - popis nákladového okruhu

Helios - kontace

Zvolené účetní kontace pro příslušnou formu úhrady, tyto kontace budou dopňovány na doklady oběhu zboží při jejich zakládání.

Poznámka

Poznámka k nastavení řady, nemá vliv na převod dokladů.

Dobropis

Specifikuje generování typu dokladu. Dobropis v Helios Orange má kladné ceny, kterou jsou následně otočeny záporně, protože se jedná o jiný druh pohybu. V DMS je to naopak. Dobropisy mají zápornou částku. Zvolení této volby dojde k tomu, že doklad se převádí jako dobropis, tudíž mění znaménko u přávěděných dokladů.

Povolit doplnění vozidla

Povolí na řadě dokladů doplňování vozidla a návazných údajů podle nastavení. Funguje jen v případě, že v globálním nastavení je nastaven převod vozidel jako dohledávat nebo převádět a zakládat.

Položky

Nastavení převodu položek z DMS, které odpovídá druhu položky z převodového klíče. Tento číselník je statický je nastavuje se k němu příslušná službová položka v Helios Orange.

Položka v DMS

Popis položky v DMS.

Službová položka

Vybraná službová položka v Helios Orange.

Převádět bez DPH

Umožňuje nastavit, že u této položky není uplatňování DPH při převodu.

Nákladové okruhy

Umožňuje nastavit mapování nákladových okruhů z DMS do nákladových okruhů v Helios Orange.

DMS

Typ a název nákladového okruhu v DMS.

Helios

Nákladový okruh z číselníku v Helios Orange.

Způsob úhrady

Mapování způsobu úhrady je dané číselníkem DMS, který zná tři formy úhrady, které se musí přiřadit příslušným formám úhrady v Helios Orange. Pro příslušnou formu úhrady je také nutné nastavit způsob zaokrouhlování dokladu v Helios Orange podle toho jaké je nastavené zaokrouhlení v DMS.

DMS

Kód - kód formy úhrady podle rozhraní

Způsob úhrady - popis způsobu úhrady v DMS

Helios

Forma úhrady - příslušné forma úhrady z číselníku v Helios Orange

Převádět doklady s touto formou úhrady

Nastavuje příznak jestli se mají převádět doklady s touto formou úhrady. Lze takto omezit převod dokladů například jen pro bezhotovostní platby.

Zaokrouhlení

Volba umožňuje nastavit zaokrouhlování dokladu v Helios Orange tak, aby bylo možné nastavit stejný princip zaokrouhlování jako je nastavený v DMS.

U interní platby z DMS se impilicitně nepřevádí sazba DPH.

Nastavení

Globální nastavené chování převodu. Je umožněno uživateli konfigurovat konkrétní vlastnosti při převádění dokladů.

Střediska

Umožňuje měnit nastavení doplňování výnosového střediska do hlavičky dokladů nebo do položky dokladů

Hlavičky dokladu

Nepřevádět - na hlavičku dokladu nebude doplněno výnosové středisko podle mapování
Dohledávat - na hlavičku bude doplněno středisko podle mapování

Položky dokladu

Nepřevádět - na položky dokladu nebude doplněno výnosové středisko podle mapování
Dohledávat - na položky bude doplněno středisko podle mapování

Zakázka

Umožňuje měnit nastavení doplňování výnosového střediska do hlavičky dokladů nebo do položky dokladů

Hlavička dokladu

Nepřevádět - na hlavičku dokladu nebude doplněno číslo zakázky
Dohledávat - na hlavičku bude doplněno číslo zakázky v případě, že tato v Helios Orange existuje, nové zakázky se nezakládají
Převádět a zakládat - na hlavičku bude doplněno číslo zakázky a v případě, že tato zakázka neexistuje, je při převodu založena
Statická zakázky - na hlavičku dokladu bude přenesené pevně dané číslo zakázky

Použít středisko ze zakázky - na hlavičku dokladu bude vybráno Zodpovědné středisko ze zakázky

Položky dokladu

Nepřevádět - na položky dokladu nebude doplněno číslo zakázky
Dohledávat - na Položky bude doplněno číslo zakázky v případě, že tato v Helios Orange existuje, nové zakázky se nezakládají
Převádět a zakládat - na položky bude doplněno číslo zakázky a v případě, že tato zakázka neexistuje, je při převodu založena

Nákladový okruh

Umožňuje měnit nastavení doplňování nákladového okruhu do položek dokladů

Položky dokladu

Nepřevádět - na položky dokladu nebude doplněno číslo nákladové okruhu
Dohledávat - na položky bude doplněno číslo nákladového okruhu pokud je nastavené mapování

Vozidla

Umožňuje měnit nastavení doplňování vozidel na položky dokladů. Vyhledávání a případný převod vozidel funguje na základě VIN z DMS a Čísla karosérie v Helios Orange.

Položky dokladu

Nepřevádět - na položky dokladu nebude doplněno vozidlo
Dohledávat - na položky bude doplněno vozidlo, které bylo dohledáno podle čísla karosérie, nová vozidla nejsou zakládána. Toto platí jen pro vybrané dokladové řady. V mapování dokladů musí být povolena volba „Povolit doplnění vozidla“.
Převádět a zakládat - na položky bude doplněno vozidlo, které bylo dohledáno podle čísla karosérie, nová vozidla jsou založena. Toto platí jen pro vybrané dokladové řady. V mapování dokladů musí být povolena volba „Povolit doplnění vozidla“.

Použít středisko vozidla

Na položce dokladu bude doplněno nákladové středisko doplněno střediskem z vybraného vozidla

Použít zakázku vozidla

Na položce dokladu bude doplněna zakázka ze zakázky vozidla. Vyžaduje externí sloupce /TabIVozidlo._CisloZakazky/

Použít zaměstnance vozidla

Na položce dokladu bude doplněn zaměstnanec jako řidič vozidla.

Pokladní doklady

Umožňuje nastavit vlastnosti generování pokladních dokladů z přenesených faktur.

Párovací znak pro generování pokladních dokladů

Přenášení párovacího znaku na řádky pokladních dokladů z atributů faktury při generování pokladního dokladu. Možnosti pro výběr jsou:

 • Párovací znak
 • Dodavatelská faktura
 • Popis dodávky

Vybrat pokladnu podle nastavení řady dokladů

Automatický výběr pokladny podle dokladové řady - na řadě dokladů nastavená pokladna, při výběru více druhů dokladů s různou pokladnou je generování zastaveno s chybovou hláškou.

Sumární pokladní doklad

Pokud je zaškrtnuto, pak se generuje jeden sumární doklad, kdy dobropisy jsou zápornou položkou v příjmovém dokladu, pokud tuto volbu vypnete, pak se generuje zvlášť příjmový a výdajový doklad.

Texty

Nastavení textů pro hlavičku, poznámku a položku pokladního dokladu.

Import

Import dokladů se provádí nad přehledem Vydané faktury v menu DMS-Import vydaných faktur z DMS. Při importu budete vyzvání k výběru souboru dbf s uzávěrkou. Po stisku tlačítka Import, začne probíhat import dokladů podle nastavené konfigurace. V první kroku jsou data převedeny do databáze Helios Orange. Převedený soubor je následně vidět v přehledu DMS-Importované soubory, kde lze smazat včetně položek, které je možné vidět v přehledu DMS-Importované položky a import opakovat. V následující kroce jsou řádky z importního souboru zpracovány mapovacími pravidly podle nastavení a k vytvoření dokladů podle nastavené konfigurace.

Import stejného souboru se nedá opakovat, respektive nedojde k opakovaném založení dokladů. Pokud potřebujete import opakovat je nutné smazat naimportovaný soubor z databáze a vytvořené faktury tímto importním souborem.

Zobrazit průběh

Zobrazuje dialog o procese importu

Zobrazit chybové hlášky

Zobrazuje vlastní okno chybových hlášek, na konci převodu je zobrazeno okno se stavem, které tyto hlášky také obsahuje

Zobrazit výpis

Zobrazuje vlastní okno všech hlášek, na konci převodu je zobrazeno okno se stavem, které tyto hlášky také obsahuje

Na konci importu je zobrazeno přehledové okno se stavem převodu a případných varováních nebo chybách. Stavy jsou barevně odlišeny podle důležitosti informace:

 • černě - jedná se o informační hlášky o převodech a položkách
 • modře - varování, že se nepřevedl nějaký doklad nebo položka, protože není nastavené převádění
 • červeně - chyby při převodu dokladů nebo položek

Chybové hlášky všech provedených převodů je možné si zobrazit v přehledu DMS-Chybové hlášky.

Následující vyobrazené atributy jsou doplňovány při převodu:

Odběratel - dohledán v číselníku organizací, pokud není nalezen, pak dojde k založení nového subjektu
Datum dokladu - jsou doplněny z převodního souboru
Dodavatelská faktury - číslo dokladu v DMS včetně prefixu
Popis dodávky - číslo dokladu v DMS bez prefixu

Středisko, účetní kód, zakázka a nákladový okruh se převádí podle pravidel mapování podle nastavené konfigurace.

Dále pak do poznámky k dokladu jsou doplněny hlášky z převodu dokladů.

U položek dochází kromě převodu cen také k převodu doplňkových informací podle nastavení převodového můstku.

Jedná se o číslo zakázky, nákladový okruh, středisko, vozidlo a zaměstnance.


Změny dle verze

QR Code
QR Code DMSPlugin (generated for current page)
Wikipedie - DATAMIX Solutions s.r.o.